PL

polcitclimPorównawcze studium potencjału instytucjonalnego i zarządzania w kontekście adaptacji do zmian klimatycznych w Polsce i Norwegii

W projekcie POLCITCLIM zajmujemy się badaniem czynników wpływających na zdolność adaptacji do zmian klimatu na szczeblu lokalnym w Polsce i Norwegii. Podstawę projektu stanowią badania lokalnych zdolności adaptacji do zmian klimatycznych realizowane od kilku lat w Norwegii przez Norweski Instytut Badań miejskich i Regionalnych (Norwegian Institute for Urban and Regional Research, NIBR). Powtórzenie norweskich badań na gruncie polskim wraz z rozszerzeniem zakresu analiz pozwoli na porównanie czynników umożliwiających społecznościom lokalnym dostosowanie do przyszłych zmian klimatu.

Konsekwencje zmian klimatu są przewidywane z rosnącą pewnością, a decydenci coraz powszechniej rozpoznają potrzebę reagowania na ich efekty. Zmiany klimatyczne zawsze mają lokalną twarz – ich dokładny kształt zależy od uwarunkowań w skali mikro. W związku z tym zakłada się, że duża część działań adaptacyjnych powinna być realizowana lokalnie.

Badanie realizowane w Polsce składa się z dwóch etapów.

(1) Ogólnopolska ankieta, do udziału w której zapraszamy wszystkie polskie gminy, pozwoli określić poziom świadomości wyzwań związanych ze zmianami klimatu wśród lokalnych polityków i urzędników. Czy zagadnienia te są postrzegane jako istotny element lokalnej polityki? Czy ankietowani wierzą , że lokalnie wypracowanie działania adaptacyjne są ważne dla dobrobytu lokalnych społeczności?

(2) Cztery studia przypadku polskich miast pozwolą dokładniej określić podejście do problemu lokalnych polityków i urzędników oraz innych instytucji (np. społeczeństwa obywatelskiego)

Wnioski z badań zostaną udostępnione samorządom gminnym oraz organizacjom społecznym zajmującym się tematyką adaptacji do zmian klimatycznych.