Studia przypadku

 

Pogłębione badania jakościowe zostaną przeprowadzone w czterech polskich i trzech norweskich gminach. Dodatkowo, do analiz zostanie włączony materiał zebrany podczas wcześniejszych badań zespołu norweskiego, zrealizowanych w dziesięciu gminach w ramach projektów BALTCICA (2008-2012), CLIMADAPT (2008-2012) i PLAN (2006-2011), finansowanych ze środków Norweskiej Rady Badań (Norwegian Research Council).

W Polsce pogłębionymi badaniami objęte są cztery miasta: Bydgoszcz (358 tys. mieszk.), Sandomierz (25 tys. mieszk.), Sopot (38 tys. mieszk.) i Słupsk (94 tys. mieszk.). Różnią się one wielkością, charakterem występujących zagrożeń, a także dotychczasowymi wysiłkami na rzecz adaptacji do zmian klimatycznych.

W Norwegii badaniem zostały objęte: Bergen (265 tys. mieszk.), Stavanger (125 tys. mieszk.) i Moss (28 tys. mieszk.). Wszystkie trzy gminy narażone są na konsekwencje zmian klimatycznych (Bergen w największym stopniu, Stavanger i Moss w mniejszym), różnią się jednak intensywnością wysiłków podejmowanych w zakresie adaptacji do zmian klimatycznych (w Bergen władze lokalne zrobiły najwięcej, w Moss najmniej, Stavanger jest przypadkiem pośrednim).

Podczas badań terenowych prowadzimy wywiady pogłębione z politycznymi i administracyjnymi liderami lokalnymi oraz z urzędnikami odpowiedzialnymi za planowanie przestrzenne, gospodarkę wodno-kanalizacyjną, ochronę środowiska, zarządzanie kryzysowe. W zależności od lokalnych uwarunkowań wywiadami są objęte także inne organizacje zajmujące się adaptacją do zmian klimatu (np. ekologiczne organizacje pozarządowe, grupy sąsiedzkie).

Zrealizowane badania terenowe:

Słupsk, kwiecień 2015 r.

Sopot, czerwiec 2015

Sandomierz, luty 2015

Bydgoszcz, marzec 2015