Konferencja 2016

Adaptacja miast do zmian klimatycznych – praktyczne doświadczenia

Local adaptation to the climate change – practitionners’ experience

Pliki pdf z prezentacjami niektórych prelegentów do pobrania po kliknięciu tytułu wystąpienia.

Program konferencji

23 września 2016 r. (piątek), 9:00-15:30

Warszawa, Uniwersytet Warszawski, Krakowskie Przedmieście 32, Pałac Tyszkiewiczów-Potockich, Sala Balowa, I piętro

8:30 – 9:00 rejestracja uczestników / registration
9:00 – 9:15 Prof. Maciej Jędrusik, Dziekan Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych / Dean of the Faculty of Geography and Regional Studies

Prof. Paweł Swianiewicz, dr Jørn Holm-Hansen, przedstawiciele projektu PolCitClim / Team of the PolCitClim research project

Powitanie uczestników

Welcoming speeches

I. Polityka samorządów gminnych wobec zmian klimatu / Local governments’ policy towards climate change
9:15 – 9:35 Szymon Tumielewicz, Wicedyrektor Departamentu Departament Zrównoważonego Rozwoju, Ministerstwo Środowiska / Deputy Director of the Departament for Sustainable Development, Ministry of Environment

Narzędzia wspierania lokalnych polityk adaptacji do zmian klimatu – aktualne działania Ministerstwa

Instruments supporting local policies of adaptation to the climate change – recent Ministry’s actions

9:35 – 10:00 Wojciech Stawiany, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej / National Fund for Environmental Protection and Water Management

Możliwości uzyskania wsparcia finansowego dla lokalnych polityk adaptacji do zmian klimatu

Financial support for local climate change adaptation policies

10:00 – 10:40 Prof. Paweł Swianiewicz, dr hab. Marta Lackowska. Uniwersytet Warszawski / University of Warsaw

Adaptacja miast do zmian klimatycznych – wnioski z bada prowadzonych w Polsce i Norwegii

Local adaptationto the climate change – conclusion from researh conducted in Poland and Norway

10:40 – 11:00   przerwa kawowa / coffee break
II. Wyniki dotychczasowych badań / Conclusions from the research
11:00-11:20 dr Gro Sandkjær Hanssen, dr Jørn Holm-Hansen, Norwegian Institute for Urban and Regional Research

Lokalne polityki wobec zmian klimatu w Norwegii

Local policies towards climate change in Norway

11:20 – 11:40 dr Katarzyna Szmigiel-Rawska, dr Adam Gendźwiłł, dr Joanna Krukowska, Uniwersytet Warszawski / University of Warsaw

Polityki klimatyczne samorządów lokalnych – wnioski z doświadczeń wybranych polskich miast

Climate change policies at the local level – Polish cities’ experiences

11:40 – 12:00 Marcin Skwierawski, Wiceprezydent Miasta Sopotu / Deputy Mayor of the Town of Sopot,

Małgorzata Kowalewska, Kierownik Referatu Projektów Finansowanych z Funduszy Europejskich, Urząd Miasta Sopotu / Head of Devision of Projects Co-financed with European Funds, Town of Sopot

Adaptacja miasta do zmian klimatu – działania i doświadczenia Sopotu

Adaptation to the climate change – actions and experiences of Sopot

12:00 – 12:20 dr Thorsten Heimann, Leibniz Institute for Research on Society and Space (IRS)

Różnice kulturowe w podejściu do kwestii zmian klimatu. Przykłady z europejskich obszarów przybrzeżnych

Cultural Differences in handling Climate Change. Insights from European Coastal Areas

12:20-12:40

 

Prof. Renata Romanowicz, Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk / Institute of Geophysics, Polish Academy of Science

Wpływ zmian klimatu na ekstremalne zjawiska hydrologiczne; projekcje na przyszłość i adaptacja

Climate Change Impact on Hydrological Extremes: projections and adaptation issues

12:40 – 13:00 Dyskusja / Discussion
13:00 – 13:45  lunch
III. Doświadczenia praktyków – debata i dyskusja plenarna / Practitionners’ experiences – debate and plenary discussion
13:45 – 15:30 Jakie działania w zakresie adaptacji zmian klimatu można podejmować na szczeblu lokalnym?

What can be done for climate change adaptation at the local level?

Paneliści / Panelists:

dr hab. Zbigniew Karaczun, prof. SGGW, Katedra Ochrony Środowiska SGGW, Koalicja Klimatyczna

dr Andrzej Kassenberg, Instytut na Rzecz Ekorozwoju

dr Tomasz Potkański, Związek Miast Polskich

Szymon Tumielewicz, Vice Dyrektor Departamentu Departament Zrównoważonego Rozwoju, Ministerstwo Środowiska

15:30  zakończenie konferencji / end of the conference.