Zespół badawczy

team

KIEROWNICY PROJEKTU:

pswianiewiczPaweł Swianiewicz – profesor ekonomii na Uniwersytecie Warszawskim, doradca Prezydenta RP ds. samorządu lokalnego, od 2006 r. Kierownik Zakładu Rozwoju i Polityki Lokalnej na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, od 2002 r. członek zarządu European Urban Research Association (EURA), a w okresie 2005-2010 przewodniczący zarządu EURA. W działalności naukowej i dydaktycznej skupia się na decentralizacji, finansach samorządowych, polityce lokalnej, ze szczególnym uwzględnieniem Polski oraz badań porównawczych między państwami Europy Środkowo-Wschodniej. Jest zaangażowany w konsultacje dla Rady Europy, Brytyjskiego DFID, UNDP oraz w projekty Open Society Institute w kilku krajach Europy Wschodniej i Azji Centralnej. Ma za sobą pobyty naukowe na stypendiach w School of Advanced Urban Studies na Uniwersytecie w Bristolu (1990) oraz w Norwegian Centre for Organization and Management na Uniwersytecie w Bergen (1994). W 1993 r. był stypendystą programu Fulbrighta na Uniwersytecie w Chicago. W latach 1995-2001 był dyrektorem programu Local Government Assistance realizowanego przez British Know How Fund w Polsce.
E-MAIL: pswian@uw.edu.pl

mwinsvold2Marte Winsvold – doktor nauk politycznych, senior researcher w Norweskim Instytucie Badań Miejskich i Regionalnych (Norwegian Institute for Urban and Regional Research) w Oslo. W badaniach koncentruje się na instytucjonalnych i związanych z modelami rządzenia uwarunkowaniach adaptacji do zmian klimatu. Uczestniczyła w kilku projektach dotyczących adaptacji do zmian klimatu, a obecnie jest koordynatorem strategicznego programu Instytutu na temat wyzwań dla zarządzania i planowania w miastach i gminach.
E-MAIL: marte.winsvold@nibr.no

BADACZE:

agendzwill

Adam Gendźwiłł – doktor socjologii, absolwent geografii i socjologii na Uniwersytecie Warszawskim, od 2012 r. asystent w Zakładzie Rozwoju i Polityki Lokalnej na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego. Był stypendystą programu Fulbrighta na Wydziale Nauk Politycznych na Northwestern University (Evanston, USA). Jego zainteresowania naukowe obejmują m.in. współczesne przemiany instytucjonalne systemów demokratycznych, partycypację społeczną, partie polityczne, politykę lokalną oraz metodologię badań sondażowych. Oprócz zaangażowania w projekt POLCITCLIM pracuje obecnie także w innych projektach badawczych, dotyczących: dysproporcjonalności w wyborach lokalnych, współpracy międzygminnej oraz zależności między wielkością a efektywnością samorządu. Od 2013 r. uczestniczy w Akcji COST Local Public Sector Reforms – An International Comparison.
E-MAIL: a.gendzwill@uw.edu.pl

jhhansenJørn Holm-Hansen – doktor nauk politycznych, senior researcher w Norweskim Instytucie Badań Miejskich i Regionalnych (Norwegian Institute for Urban and Regional Research) w Oslo. Jego badania dotyczą rozwoju i reform politycznych we wschodnich państwach członkowskich Unii Europejskiej i w Rosji. Kieruje obecnie dwoma projektami: dotyczącym adaptacji do zmian klimatycznych w rosyjskich miastach oraz dotyczącym reform rosyjskiego systemu socjalnego.
E-MAIL: jorn.holm-hansen@nibr.no

jeklausenJan Erling Klausen – doktor nauk politycznych, associate professor na Uniwersytecie w Oslo, senior researcher w Norweskim Instytucie Badań Miejskich i Regionalnych (Norwegian Institute for Urban and Regional Research) w Oslo. W badaniach skupia się na zagadnieniach związanych ze zmianą klimatu, polityką ochrony środowiska i zarządzaniu zasobami naturalnymi. Uczestniczył w kilku porównawczych projektach europejskich dotyczących adaptacji do zmian klimatu, polityki rozwoju zrównoważonego, zarządzania miejskiego i innowacyjności regionalnej. Obecnie jest koordynatorem projektu o implementacji Dyrektywy Wodnej UE w Norwegii.
E-MAIL: jan.e.klausen@nibr.no

foto1Joanna Krukowska, adiunkt w Zakładzie Rozwoju i Polityki Lokalnej na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego.  W 2014 roku obroniła pracę doktorską dotyczącą zróżnicowania polityk inwestycyjnych realizowanych przez samorządy za pomocą środków z Unii Europejskiej. W latach 2010-2011 pracowała też w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego. Interesuje się wpływem polityk europejskich na politykę inwestycyjną na szczeblu regionalnym i lokalnym.  Członek zespołu w kilku projektach badawczych (m.in. Beneficjenci samorządowi Sektorowych Programów Operacyjnych; Zaniedbane dzielnice w polityce władz miejskich w Polsce; Współpraca jednostek samorządu terytorialnego – wymiar ekonomiczny i polityczny).
CONTACT: jkrukowska@uw.edu.pl

mlackowska

Marta Lackowska – doktor nauk o Ziemi, adiunkt w Zakładzie Rozwoju i Polityki Lokalnej na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2008-2010 pracowała na Uniwersytecie Technicznym w Darmstadt (Niemcy) jako pracownik dydaktyczny i uczestnik niemiecko-izraelskiego projektu badawczego na temat zarządzania metropolitalnego. Jej zainteresowania obejmują politykę i zarządzanie miejskie, współpracę międzygminną, zarządzanie metropolitalne, lokalną partycypację społeczną, identyfikację terytorialną, marketing terytorialny, europeizację, politykę regionalną oraz przeskalowanie. Uczestniczyła w kilku międzynarodowych i krajowych projektach badawczych (m.in. dotyczących wpływu kapitału społecznego na absorpcję środków unijnych w Polsce, współpracy międzygminnej, decentralizacji miejskiej, zarządzania metropolitalnego). Jest związana z European Urban Research Association (EURA), której sekretariat prowadziła w latach 2009-2010 (m.in. redagowała EURA Newsletter).
E-MAIL: m.lackowska@uw.edu.pl

ghanssenGro Sandkjær Hanssen – doktor nauk politycznych, senior researcher w Norweskim Instytucie Badań Miejskich i Regionalnych (Norwegian Institute for Urban and Regional Research) w Oslo. Jej badania dotyczą planowania miejskiego, zarządzania wielopoziomowego i adaptacji do zmian klimatu. Uczestniczyła w kilku projektach badawczych dotyczących tych zagadnień, a obecnie kieruje projektem porównawczym Governing risk society: Increasing local adaptive capacity by planning and learning networks (GOVRISK), finansowanym przez Norweską Radę Badań (Norwegian Research Council). W projekcie porównywane są instytucjonalne uwarunkowania lokalnej adaptacji do zmian klimatu w Norwegii, Szwecji i Niemczech, a także sposób, w jaki gminy i miasta wykorzystują planowanie i sieci uczenia się w procesie adaptacji.
E-MAIL: gro.hanssen@nibr.no

nszajewska

Natalia Szajewska – absolwentka gospodarki przestrzennej na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, doktorantka w Zakładzie Rozwoju i Polityki Lokalnej. Jej główne zainteresowania badawcze i temat pracy doktorskiej dotyczą „kurczących się” miast (shrinking cities). Bada, jak władze samorządowe adaptują się do zmian demograficznych, jakie działania podejmują w celu odwrócenia niekorzystnych trendów i zmniejszania negatywnych skutków zjawiska. Interesuje się również zagadnieniami prawnymi dotyczącymi systemu planowania przestrzennego.
E-MAIL: natalia.szajewska@uw.edu.pl

Katarzyna Szmigiel-Rawska – doktor nauk o Ziemi, od 2007 r. adiunkt w Zakładzie Rozwoju i Polityki Lokalnej na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, doradca samorządów lokalnych i regionalnych, kierownik i uczestnik projektów badawczych. Autorka licznych artykułów, książek i podręczników dla administracji publicznej. Ostatnio jest zaangażowana w proces strategicznego planowania funkcjonalnych obszarów miejskich w polskich miastach. Członkini European Regional Science Association (ERSA). Jej działalność naukowa i dydaktyczna koncentruje się wokół internacjonalizacji samorządów lokalnych i regionalnych, współpracy terytorialnej, rządzenia publicznego przez współpracę (collaborative public management), planowania strategicznego na poziomie lokalnym i regionalnym.
E-MAIL: k.szmigiel@uw.edu.pl